Machine Readable Passport (मेशीन रिडेवल राहदानी) सम्बन्धी केही जानकारी


नेपाल सरकारले २०१० को डिसेम्बर  २६ देखि लागू हुने गरि मेशीन रिडेवल पासपोर्ट जारी गर्न थालेको विदित नैं छ । राहदानीको विवरण केरमेट गरि सच्याउन सकिने तथा फोटो पनि सजिलै फेर्न सकिने कमजोर सुरक्षाका कारण हस्तलिखित राहदानीहरूको सट्टा विश्वका धेरै देशले एम आर पि पासपोर्ट (मेशीन रिडेवल राहदानी)  जारी गर्न थालेका छन् । स्पष्ट रूपमा २ तिर फोटो राखेर तयार गरिने उक्त राहदानीमा विवरण केरमेट गर्न वा सच्याउन वा फोटो परिवर्तन गर्न सकिंदैन भने राहदानीमा छापिएका विवरणहरू मेशीनले पढ्ने हुनाले एक जनाको राहदानीमा अर्को जना यात्रा गर्न सक्दैन ।
ICAO (अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ययन संघ) को प्रावधान अनुसार हाल नेपाल सरकारले जारी गरेका पुराना हस्तलिखित राहदानीहरू सन् २४ नोभेम्वर २०१५ सम्म मान्य हुने भएतापनि कमजोर सुरक्षाका कारण यो राहदानीमा कुवेतमा यात्रा गर्दा झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखा परेको छ । हाल हस्तलिखित राहदानी वाहक केही नेपालीहरू (नयां र विदा सकिइ काममा फर्कने) हरूले कुवेत प्रवेशमा समस्या झेल्नु परेको भन्ने गुनासो सुनिन आएको छ । यसर्थ नयां आउने कामदारले नेपालबाटै मेशिन रिडेवल राहदानी वनाइ आउने तथा विदामा नेपाल जाने भएमा मेशिन रिडेवल राहदानी वनाउनका लागि दूतावासमा निवेदन दिनु उपयुक्त हुन्छ, तर दूतावासमा निवेदन दिंदा कम्तीमा तीन महिना अगाडि निवेदन दिनुपर्नेछ । विदामा जानेले समयाभावले दूतावासमा निवेदन दिन नभ्याएमा नेपालमा निवेदन दिएर राहदानी वनाएर आउन सकिन्छ ।

१. MRP (मेशीन रिडेवल राहदानी) सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरू

१.१) तत्कालै कुवेत छोड्नु नपर्ने हरूले MRP Passport वनाउन अतालिनुपर्दैन । आफ्नो अनुकुल समयमा निवेदन दिनुभए हुन्छ ।
१.२) नेपाल विदामा जान चाहनेहरूले नयां राहदानीको लागि कम्तीमा ३ महिना अगावै निवेदन दिनुपर्नेछ ।
१.३) हस्तलिखित राहदानीको म्याद जहिलेसम्म वहाल रहे तापनि मेसिन रिडेवल पासपोर्टका लागि निवेदन दिन पाइन्छ ।
१.४) निवेदन पेश गर्दा सक्कल राहदानी र सक्कल नागरिकता अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ । दूतावासमा फारम बुझाउन आउंदा सक्कल राहदानी (हाल भएको) र सक्कल नागरिकता पेश गर्नुपर्दछ । सक्कल राहदानी र नागरिकता दूतावासले तुरून्तै फिर्ता दिन्छ । नयां राहदानी बुझ्न आउंदा सो पुरानो राहदानी दूतावासमा ल्याइ रद्द गराउनुपर्दछ ।
१.५) नेपाल गएर फर्कने व्यक्तिहरूले नेपालबाट नैं MRP Passport बनाएर ल्याउनुभएमा कुवेत प्रवेशमा समस्या पर्दैन् । समायावधि अपुग हुने वा छोटो समय हुनेहरूले ने रू १०,००० तिरेर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ७ दिनभित्रनैं राहदानी पाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
२. दूतावासमा निवेदन पेश गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू र जानकारी राख्नुपर्ने अन्य कुराहरू

२.१) पुरानो राहदानीको सट्टा नयां जारी गर्ने सम्बन्धमा
क) सक्कल राहदानी र सक्कल नागरिकता र दुवैको प्रतिलिपि एक एक प्रति ।
ख) दस्तुर : २४ कुवेती दिनार ।
ग) फोटो : ८ प्रति (फोटोको विवरण तल दिइएको छ ।)
२.२) हराएको राहदानीको सट्टा नयां राहदानी जारी गर्ने सम्बन्धमा
क) हराएको राहदानीको सट्टा नयां वनाउनका लागि पुरानो राहदानीको प्रतिलिपि, सक्कल नागरिकता तथा प्रहरी प्रतिवेदन ।
ख) हराएको राहदानीको प्रतिलिपि पेश गर्न नसकेमा सो  राहदानीको नम्वर र जारी भएको मिति र स्थान खुलाएको कागज राहदानी लिएको कार्यालयबाट खुलाइ पेश गर्नुपर्दछ ।
२.३) दोव्वर दस्तुर सम्बन्धमा:  राहदानी च्यातिएको, झुत्रो भएको, केरमेट भएको, जलेको वा भिजेर प्रयोग गर्न नसकिने भएको वा हराएको वा अन्य कारणले नयां राहदानी लिनुपरेमा दोव्वर दस्तुर तिर्नुपर्दछ । साथै राहदानी जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थाको राहदानी (हराएको अवस्थामा वाहेक) सक्कलै पेश गर्नुपर्नेछ ।
२.४) नागरिकता पेश गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था
क) राहदानीको लागि निवेदन दिंदा सक्कल राहदानी पेश गर्नुपर्दछ ।
ख) नागरिकताको सक्कल तथा नक्कलमा नागरिकता नम्बर तथा जारी मिति प्रष्टरूपमा बुझिने हुनुपर्दछ । यी दुइ विवरण वा कुनै एक विवरण नबुझिएमा सो बुझिने गरी नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयबाट स्पष्टसंग लेखाएर सो प्रमाण पेश गर्नुपर्दछ । नागरिकता नम्बर अस्पष्ट भएको वा शंकास्पद भएमा वा दोहोरो अर्थ लाग्ने भएमा आवेदन फारम स्वीकृत गरिने छैन ।
३. निवेदन भर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू:
३.१) फारममा (*) चिन्ह लगाइएको कुनै एउटा पनि Field नभरिएमा System बाट राहदानी तयार हुन सक्दैन । यसर्थ (*) चिन्ह लगाएका सवै Field  अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्नेछ ।
३.२) पुरानो राहदानी लिएको भए राहदानीको नं, जारी मिति र स्थान गरी 10, 10A, 10B तीनवटै खण्ड भर्नुपर्दछ । तीन वटा खण्ड छुटेमा राहदानी बन्दैन ।
३.३) इन्टरनेट सम्बन्धि जानकारी तथा पहूंच हुनेले राहदानी विभागको वेव साइट http://dopmofa.gov.np/ तथा यस दूतावासको वेवसाइट http://www.nepembku.org/ हेरेर सो मा जानकारी गराएअनुसार राहदानीको फारम भर्न सकिनेछ । कहिलेकाहीं साइजको कारणले तपाइले भरेको फारम अस्वीकृत हुन सक्नेछ । फारम प्रिन्ट गर्दा विशेष ध्यान पुर्र्याउनु पर्नेछ ।
३.४) नेपालमा राहदानी वनाएर कुवेतमा आउनेहरूले नयां राहदानीको साथै पुरानो राहदानी रद्द गराएर साथै वोक्नुपर्नेछ । पुरानो राहदानीको भीषाका आधारमा नयां राहदानीमा भीषा ट्रान्सफर हुन्छ ।
४. विवरण गलत भएमा:
४.१) निवदेनमा गल्ती विवरण उल्लेख गरेको वा कुनै विवरण उल्लेख गर्न छुटाएको कारणले तयार भैसकेको राहदानीमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको अवस्थामा राहदानीमा संशोधन गर्न नसकिने हुंदा नयां राहदानीका लागि पुन: निवेदन पेश गर्नुपर्दछ र पुन: निवेदन पेश गर्दा लाग्ने दस्तुर निवेदन स्वयंले भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
४.२) दूतावासले भरेको वा आफैंले भरेको निवेदन फारममा उल्लेख गरेको व्यहोरा ठीक छ की छैन भनी निवेदक स्वयंले रूजु गरी तथा आफ्नो नागरिकता तथा राहदानीमा भिडाइ एकीन भएपछि मात्र फारममा हस्ताक्षर गरी फारम स्वीकृत गर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्दछ ।
५. राहदानीमा थपघट तथा संशोधन नहुने: राहदानीमा लेखिएको कुनै पनि व्यहोरामा थपघट तथा संशोधन हुंदैन । थपघट तथा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा पुन: दस्तुर तिरी अर्को राहदानी लिनुपर्नेछ ।
६. राहदानी जारी गर्न अस्वीकार गर्न सकिने तथा रद्द गर्न सकिने सम्बन्धमा:
६.१) राहदानी जारी गर्ने अधिकारीले कुनै कारण देखाइ वा नदेखाइ कुनै व्यक्तिलाइ राहदानी जारी गर्न अस्वीकार गर्न सक्नेछ ।
६.२) नेपाल सरकारले कुनै कारण देखाइ वा नदेखाइ कुनै समय पनि जारी भैसकेको राहदानीलाइ खिच्न वा रद्द गर्न सक्नेछ ।
७. कागजातको आधिकारिकताका सम्बन्धमा:
७.१) राहदानी लिनका लागि पेश गरेका कुनै पनि कागजातहरूमाथि शंका लागेमा राहदानी जारी गर्ने अधिकारीले त्यस्ता कागजातहरूको आधिकारिकता सम्बन्धमा जांच गर्न सक्नेछ ।
७.२) आधिकारिकता जांच गरेको पत्र दूतावासमा आइपुगेपछि मात्र राहदानीको निवेदन स्वीकृत गरी परराष्ट्र मन्त्रालायमा पठाइनेछ । समय बढी लागेको वा अन्य कुनै कारणले राहदानी जारी हुन समय लागेको अवस्थामा कसैको हक हीतमा असर पर्ने भएमा सो को जिम्मेवारी दूतावास हुनेछैन ।
७.३) राहदानी जारी गर्नका लागि तोकेको प्रकृया पुरा नगरेको वा दूतावासले मागेको कागजातहरू पेश नगरेको अवस्थामा वा कुनै पनि अवस्थामा कारण देखाइ वा नदेखाइ राहदानी जारी गर्न अस्वीकार गर्न सकिनेछ ।
७.४) राहदानी जारी गर्ने सम्बन्धमा अवलम्बन गरिने प्रकृया तथा कागजातहरूको आधिकारिकता जांच गर्ने कार्यलाइ दुरूत्साहन गर्ने वा अनावश्यक टिका टिप्पणी गर्ने वा गलत लाञ्छना लगाउने वा वाधा पुर्याउने वा अवरोध खडा गर्ने लाइ राहदानी जारी गर्न अस्वीकार गर्न सकिनेछ ।
८. राहदानी वाहकको कर्तव्य:
८.१) नेपाल सरकारव्दारा जारी भएको राहदानी बमोजिम विदेश भ्रमण गरिरहेका व्यक्ति जहांसुकै रहेबसेका भए तापनि तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारले दिएको आदेश वा निर्देश पालना गर्नु नीजको कर्तव्य हुनेछ ।
८.२) दूतावासले मागेका कागजातहरू उपलव्ध गराउने तथा शंका लागेको कागजातहरू जांचबुझ गर्नलाइ सम्बन्धित निवेदकले सहयोग गर्नुपर्नेछ ।

९) दण्ड सजाय: कसैले झुट्टा वयान वा विवरण दिइ राहदानी प्राप्त गरेमा वा प्राप्त गर्न प्रयत्न गरेमा वा अन्य व्यक्तिको राहदानीमा विदेशको भ्रमण गरेमा वा गर्ने प्रयत्न गरेमा वा नेपाल सरकारे दिएको आदेश वा निर्देशनको पालन नगरेमा वा जुन उद्देश्यका लागि राहदानी जारी गरिएको हो सो बाहेक अन्य उद्देश्यका लागि राहदानीको प्रयोग गरेमा वा आफ्नो राहदानी अरूलाइ प्रयोग गर्न दिएमा वा अर्काको राहदानी प्रयोग गरेमा वा यो राहदानी ऐन वा नियमको वर्खिलाप हुने गरी अन्य कुनै काम कारवाही गरेमा नीजलाइ एक वर्षसम्म कैद वा पांचसय रूपैञ्यासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।
१०) राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्रको लागि संलग्न गर्नु पर्ने फोटोको विवरण
१०.१) फोटो: ६ महिनाभित्र खिचेको रंगिन
१०.२) आकार: ४५ मिलिमीटर x ३५ मिलिमीटर (४.५ सेन्टिमीटर x ३.५ सेन्टिमीटर)
१०.३) पृष्ठभूमि: सादा र हलुका रंग
१०.४) अवस्थिति (Pose): पूर्ण रूपमा अगाडि फर्केको, दुवै कान देखिने, आखाले क्यामेरा हेरेको, टाउको पूरा र कांधको केही भाग देखिने, छायां (Shadow) नदेखिने, रातो आखा (Red eye) नभएको, साथमा अरू व्यक्ति नभएको, मुख बन्द भएको, चहकिलो रंगको लुगा नलगाएको  ।
१०.५) स्वरूप (Image) को स्थिति: अनुहारले ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म फोटो ढाकेको, रंगीन किनारा नभएको (Boarderless) गुणस्तर प्रष्ट (Sharp focussed), उच्च गुणस्तरको, नखुम्चिएको, मसी वा दाग धब्बा नलागेको, कम्प्युटर विधिले अनुहार हेरफेर नगरेको, प्राकृतिक र उच्च गुणस्तरीय कागजमा तथा उच्च Resolution मा छापिएको (न्यूनतम 600 DPI) । इन्कजेट वा साधारण कलर प्रिन्टर गरेको फोटो मान्य हुंदैन ।
१०.६) चश्मा प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा: आखा प्रष्ट देखिने, मसिनो फ्रेम, प्रकाश परावर्तन (Reflection) नभएको तथा शिशा रंगीन नभएको ।
१०.७) शिरपोष: विशेष धार्मिक, सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी कारण वाहेक टाउको खुला हुनुपर्ने ।

दूतावासबाट प्राप्त भएको जानकारी लिन्कमा क्लिक गर्नुहोला

MRP info

8 responses to “Machine Readable Passport (मेशीन रिडेवल राहदानी) सम्बन्धी केही जानकारी

 1. नेपाल सरकारले कुनै कारण देखाइ वा नदेखाइ कुनै समय पनि जारी भैसकेको राहदानीलाइ खिच्न वा रद्द गर्न सक्छ । Remove this word.

 2. प्राय विदेश मा यात्रा गर्ने या विदेश मा बस्ने ले आफ्नो नागरिता बोकेको हुदैन र यहाँ कुवैत को राजदुताबास मा M.R.P.पासपोर्ट निबेदन दिन जादा सक्कली नागरिता चाहिन्छ भन्ने गरिन्छ अर्को कुरा के भने राजदुताबास बाट सबै निबेदनकर्ता लाई एउटा स्लीप दिइ भनिन्छ कि स्लीप मा लेखेको ठेगाना मा गएर मात्र फोटो खिचाएर ल्याउनु होला नत्र अरु ठाउँ बाट खिचेको फोटो चल्ने छैन अब यहाँ कुवैत मा तेसै त न्यून तलब छ र निबेदन कर्ता हरु अनेक ठाउँ बाट आइ M.R.P.पासपोर्ट को लागि निबेदन दिदा उनीहरु लाइ नेपाल राजदुताबास “Jabriya”अनि फोटो को लागि जानु पर्ने “Malya”Near kuwait city सो मेरो सुझाब यतिमात्र हो कि या त फोटो को लागि kuwait city पठाउनु भन्दा त्यो फोटो खिच्ने बेवस्था दुताबास भित्र या नमिल्ने भए नेपाली दुताबास नजिकैनै कुनै नेपाली ले त्यो बेवस्था गरेमा सर्ब साधारण को लागि धेरै सुबिधा हुने थियो र समय को बचत पनि हुने थियो | सबै नेपालीमा अनुरोध छ यो सुझाब को लागि टिप्पणी अवस्य गर्नु होला |

 3. 100% kuraa good ho. tara kahile samma bujidine

 4. yo sabai paisa kamaune naula naula idea hun kahi navayeka nepali embassy kuwait ma ayera dukha paka chhau Bangladeshi nepali passport ma Kuwait auna sajilo chha ke MRP chai nepal bata ya kuwait bata bandaina vanne ke guaranty chha? paisa falnu hos chamatkar dekhnu hos, embassy chai manchhe yasma samlagna chha vanne kura ma vanna sakchhu, yadi embassy le nepali le bida bata auda jo dukh airport ma paka chhan, kina kuwait sarkar lai biswas garauna nasakeko holata nepal ma indian bangaladeshi jasta dekhine nepali haru pani chhan vnera ani kina nepal sarkar le karbai garna sakdainan jasle nepali passport ma bideshi haru le nepali banauda pathauda ke herchhan embassy ani nepal sarkarle embassy ta yaha dada afno rawaf dekhauna baseka chha hamro paisa le talab khayera hamilai dukha deka chha, MRP MRP vanda pani yahako sarkar lai biswas garaunu parne ho K MRP passport sabai banauna saklan ke gharma kam garne kati chhan jo ta MRP ke bujeka chhainan kina embassyle yo kura bujdainan paisa kamaune tira matra socheka chhan merai kura garne vane ma sanga 2012 samma valid chha yo paisa kina embassy le tirdaina ke maile 4 years ko paisa pheri embassy lai chanda dinu parne, bidama jada embassy bata sifaris linu kina yadi hami nepali bidama gayera ako vannu pramand hunna vane?

 5. dutabaska tauke nepalinai paryoni tesai karan nepalko jastai niyam kanun lagayeko

 6. yo sabai samasya lyaune sujata koirala pararastra mantri hudako parinam ho kinaki tini bangaladesi priya hun

 7. khasai bisesh duttabash rakhnu vaneko nai dui desh ko lagi agaman ra anugaman ko lagi sajilo hoos rah afnoo desh ko publuc lai herbichar ra anneya ma pareko lai neya dilaunu ko lagi nai haina rah::????????????? bisesh ta human rights::::::::ma dyaan dinu parew duttabash le:::::dhanyaabaad>

 8. nepal garvarment vannu ya duttabash only name matra
  kahaa6n hamro problems solutions garrne only tenson dine
  last/2010 ma hastlikhit passport arrgent ma RS10000pad gare
  aahile MRP.chaahiyo ke ma peri nepal jaadaRS10000pad garnuparrne,
  jast 2year ma RS20000thousand pad garrnu parrne ke aahi hoo hamro
  laagi sahuliyat.date hudahudei renew garrda ke fullpayment garrnu parrne yo kasto Law.no any other country in the world.

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.